چهارشنبه دوم آذر 1390

اس ام اس رشتی،اس ام اس به زبان رشتی،اس ام اس گیلکی،اس ام اس رشتی جدید،اس ام اس رشتی 1390

 

اس ام اس به زبان گیلکی

 

شمه حیاطه پیش آب چلامه
مرا تی مین قهر سلامه
تو که قهر سلام، مو دل شکسته
روز مهشر گیرم ته بند شصته

 


خدایا مو غریبم، مه یار غریبه
نشه و خواستگاری، مو و نسیبم
سر راهان بدم دو مار سیاه
اول مه یار بز نداشته وفا
دوم مر بز نخیسم دنیا

 


بهار صبح كه بلبل چهه چهه ژنه/چوپان بندون سري كو لله ژنه
گاين اسپيت بندون كو كرن ونگ/رفقون دوري چمه دلي ژنه چنگ
چمه ديل تنگ ترا؟/هيچ دفرسي چرا؟

 


تنه هر كس بومونو خسته بخته ، بي اشته زندگي كرده چه سخته،ترا غش!
يا بري - يا از بدا بام ، الان يندينه سر كرده وقته ...

 


تي ديل دريا مي ديل خشک زمينه/تي خنده تي نگاه چي دلنشينه/تي واسي من بزم ديل به دريا /که او دريا ميان مردن شيرينه

 


سیاه شالی دبستم تی کمره / خیلی وقته من نرم تی خبره / خیلی وقته تو می حال وا نپرسی / مگر من بی وفا بوم تو بترسی

 


تــو دهِ می رادوار نیبی ، ستم بوخورده دیله ره دوا نیبی
تاکی واسی چوم بودوزم درچکا ور
من کی دانم هرگز نایی
تاکی می مُبتلا نیبی

 


تو دانستی کی می دیل/ تی چوم برایه نامویـی
صدتا خانقاه میانی / دست بدُعایه نامویی
نامویی می بیقراریه بیدینی ، گرم ارسو میشینه
جه اینتظاری بیدینی ، نامویی گرمه کوُنی
غُربت سرد مره تو ، دانستی ای بی وفا ، کی بی پنایم نامویی

 


دریا شو یو طوفان
ایتا دونیا اوخان
پوشت در پوشت
دمرده شبو دیل واترکان
ایتا کونه سو زنه که
آپا اوپا گودن

 


می موشتا وانکون کی دونیا فوگورده
جنگلانا واورس
تسکه دیلانه شب فوقوسانا

 


هاتو کی غورصا خایم دوارم
رویگار خورا لیسکا کونه

 


ایتا دریا دیل پستایی بوگودم
می هارای
طوفان وارگانه

 


دریا آوه جا نده
تام توم بزه پوشته
بی چوم پیله
تره خیالا شومه

 


خیالو
شبو
آسمانه جیگیفته تی تی
شه بزه جنگلا
جه می اوخان
انهمه تاسیانه
کی وا اوچینه!

 


دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره
واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره
تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار
کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره

 

نوشته شده توسط علیرضا در 23:29 |  لینک ثابت   • 

جمعه هشتم مهر 1390

اس ام اس به زبان شمالی/اس ام اس به زبان رشتی/اس ام اس به زبان گیلگی

 


شمه حیاطه پیش آب چلامه
مرا تی مین قهر سلامه
تو که قهر سلام، مو دل شکسته
روز مهشر گیرم ته بند شصته

 

 


خدایا مو غریبم، مه یار غریبه
نشه و خواستگاری، مو و نسیبم
سر راهان بدم دو مار سیاه
اول مه یار بز نداشته وفا
دوم مر بز نخیسم دنیا

 

 


بهار صبح كه بلبل چهه چهه ژنه/چوپان بندون سري كو لله ژنه
گاين اسپيت بندون كو كرن ونگ/رفقون دوري چمه دلي ژنه چنگ
چمه ديل تنگ ترا؟/هيچ دفرسي چرا؟

 

 


تنه هر كس بومونو خسته بخته ، بي اشته زندگي كرده چه سخته،ترا غش!
يا بري - يا از بدا بام ، الان يندينه سر كرده وقته ...

 

 


تي ديل دريا مي ديل خشک زمينه/تي خنده تي نگاه چي دلنشينه/تي واسي من بزم ديل به دريا /که او دريا ميان مردن شيرينه

 

 


سیاه شالی دبستم تی کمره / خیلی وقته من نرم تی خبره / خیلی وقته تو می حال وا نپرسی / مگر من بی وفا بوم تو بترسی

 

 


تــو دهِ می رادوار نیبی ، ستم بوخورده دیله ره دوا نیبی
تاکی واسی چوم بودوزم درچکا ور
من کی دانم هرگز نایی
تاکی می مُبتلا نیبی

 

 


تو دانستی کی می دیل/ تی چوم برایه نامویـی
صدتا خانقاه میانی / دست بدُعایه نامویی
نامویی می بیقراریه بیدینی ، گرم ارسو میشینه
جه اینتظاری بیدینی ، نامویی گرمه کوُنی
غُربت سرد مره تو ، دانستی ای بی وفا ، کی بی پنایم نامویی

 

 


دریا شو یو طوفان
ایتا دونیا اوخان
پوشت در پوشت
دمرده شبو دیل واترکان
ایتا کونه سو زنه که
آپا اوپا گودن

 

 


می موشتا وانکون کی دونیا فوگورده
جنگلانا واورس
تسکه دیلانه شب فوقوسانا

 

 


هاتو کی غورصا خایم دوارم
رویگار خورا لیسکا کونه

 

 


ایتا دریا دیل پستایی بوگودم
می هارای
طوفان وارگانه

 

 


دریا آوه جا نده
تام توم بزه پوشته
بی چوم پیله
تره خیالا شومه

 

 


خیالو
شبو
آسمانه جیگیفته تی تی
شه بزه جنگلا
جه می اوخان
انهمه تاسیانه
کی وا اوچینه!

 

 


دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره
واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره
تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار
کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره

 

 

نوشته شده توسط علیرضا در 8:45 |  لینک ثابت   •